top of page

DISCLAIMER

1. INFORMATIE

1.1 Deze site kwam tot stand in nauwe samenwerking met zorgverleners en experts in het intersekse/DSD veld, met ervaringsdeskundigen uit het middenveld en conditie-specifieke lotgenotenverenigingen, en werd met veel zorg samengesteld. Ofschoon wij redelijke inspanningen doen om op deze website juiste en up-to-date informatie te plaatsen, kan deze website onvolledigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Wij waarborgen daarom op geen enkele manier de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen of tekortkomingen in de inhoud van deze website af.

1.2. U gebruikt deze website uitsluitend op uw eigen risico. Noch wij, noch enige andere derde partij betrokken bij de creatie, de productie of de terbeschikkingstelling van deze website, kan worden aansprakelijk gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van uw toegang tot of uw gebruik van deze website.

1.3. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de inhoud van deze website u verschaft zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg van welke aard.

1.4. Deze website is geen commerciële site maar kadert in een projectsubsidie van de Vlaamse overheid, passend in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse overheid.

1.5. De informatie op deze website is tenslotte in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

2. LINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites, informatie en contactgegevens van derden. Deze worden ter goeder trouw aangeboden en de opname van deze informatie op deze website is geenszins te beschouwen als een kwaliteitslabel of garantie voor kwaliteit. We geven geen garantie, en aanvaarden evenmin aansprakelijkheid  met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, behandelingen e.a. . en eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site en/of pagina’s van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Aan dit aanbod van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

3. LICENTIE

Creative commons license

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Dit houdt in dat u vrij bent om het werk te delen onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
Niet Commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Geen Afgeleide Werken — U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als u het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 

bottom of page